HOBBY EXOTIKA ZLÍN

> Řád ochrany zvířat

Řád ochrany zvířat

I)      Název a sídlo pořadatele 

1)    Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení byl zpracován a je určen pro akce HOBBY EXOTIKA ZLÍN, terarijní trhy (dále jen akce), jejichž pořadatel je Miloslav Mareček, Podvesná VII/2059, 760 01 Zlín, IČO: 62189166 (dále jen pořadatel).  

2)     Uvedený žadatel v souladu s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, vydává po projednání a schválení Ústřední komisí pro ochranu zvířat tento ,,Řád ochrany zvířat na HOBBY EXOTIKA ZLÍN, terarijní trhy“ (dále jen ,,Řád“).

3)     Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, je osoba dle bodu I/1

4)     V případě vážných důvodů může být na konkrétní akci stanovena plnou mocí jiná odpovědná osoba než pořadatel.

5)     Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení nebo svod Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu místně příslušné obci. 

II)   Účel a cíle řádu

1)     Účelem tohoto Řádu je stanovit pravidla a podmínky, za jakých mohou být zvířata vystavována nebo nabízena na akci

2)     Tento Řád neumožňuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení.

3)     Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (chov, včetně držení kriticky ohrožených druhů) a zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), CITES-registrace zvířat a povolení k chovu, atd.  

III)Výstavní prostory, účel akce 

1)     Akce se koná 4x ročně vyjma prázdnin v Masters of Rock Café ve Zlíně Čepkově, vždy od 9 do 13 hodin.

2)     Akce slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, akvarijních a terarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

3)     Pro účely konání akce je k dispozici 400m2 výstavní plochy. Pavilon je v zimním období vytápěn.

4)     Ve výstavním pavilonu jsou zajištěny přípojky el. energie a je k dispozici zdroj vody. 

IV)Zvířata, která jsou na akci nabízena či vystavována 

1)     Zvířata pro zájmové chovy

a)     Akvarijní ryby

b)     Obojživelníci: žáby, ocasatí obojživelníci

c)     Plazi: želvy, ještěři, hadi

d)     Drobní savci: hlodavci

2)     Krmná zvířata

a)     Obratlovci (hlodavci)

3)     Množství vystavovaných a nabízených zvířat je variabilní a je limitováno:

a)     aktuální druhovou skladbou na jednotlivé akci a velikostí zvířat

b)     typem a rozměry nádrží, klecí či jiných přepravek (dále jen přepravky) ve kterých jsou zvířata nabízena či vystavována

c)     kapacitou výstavních prostor

4)     Na akci je zakázáno prodávat, směňovat nebo vystavovat:

a)     Jedovaté hady, včetně těch, jimž byly vyoperovány jedové žlázy. Ostatní druhy nebezpečných druhů mohou být nabízeny za podmínek dle bodu V/3

b)     Šelmy

c)     Zvířata vykazující klinické příznaky onemocnění, zvířata poraněná

d)     Samice obratlovců ve 2. polovině březosti, kojící samice

e)     Mláďata savců neschopná samostatného příjmu potravy

f)       Zvířata uvedená v příloze I CITES resp. v příloze „A“ nařízení Rady (ES) č. 338/97 

V)   Vybavení a pomůcky pro manipulaci se zvířaty 

1)     Každý prodejce a vystavovatel (dále jen „účastník akce“) si přepravky, v nichž zvířata vystavuje nebo nabízí ke směně a prodeji, zajišťuje sám a dbá na to, aby vyhovovala potřebám zvířat..

2)     Zvířata musí být v přepravkách umístěna tak:

a)     aby si vzájemně nemohla způsobit poranění (separace agresivních jedinců)

b)     aby nebyla nepřiměřeně stresována (množství jedinců v přepravce)

c)     aby měla dostatek prostoru pro volný pohyb; jako minimální jsou doporučeny tyto rozměry přepravek (v násobcích délky těla zvířete, u želv délky karapaxu, u ostatních plazů a ocasatých obojživelníků v násobcích délky těla bez ocasu):

-         pro želvy 3x2x2

-         pro ještěry a hady 2x2x2 (terestrické), 2x2x3 (stromové)

-         pro obojživelníky 2x2x2

-         drobní hlodavci (myši, křečkové,potkani …) jsou umístěni v typizovaných odchovnách pro hlodavce

-         ryby jsou v nádržích s přívodem vzduchu

d)     aby u těch druhů, které to vyžadují,

-         měla možnost úkrytu,

-         měla vhodný podkladový substrát (lignocel, rašelina nebo písek pro plazy; vlhký molitan pro obojživelníky, popřípadě mohou být někteří ocasatí obojživelníci a vodní želvy umístěni ve vodě s možností vylézt na souš; hobliny, seno pro savce atd.),

-         měla možnost přidržet se (upevněné větve pro chameleony atd.),

-         měla možnost lokálního ohřevu (topnými kameny nebo žárovkou, která musí být instalována a kryta tak, aby se o ni zvířata nemohla popálit)

e)     aby byla spolehlivě zajištěna proti úniku

f)       přepravky musí být opatřeny větracími otvory nebo mřížkami

3)     Použité přepravky mohou být ze skla nebo průhledného plastu

4)     Nebezpečné druhy zvířat podle Vyhlášky č.75/1996 Sb. musejí být umístěny v nerozbitných průhledných přepravkách jednotlivě nebo po párech a nesmějí být z přepravek vyjímány. 

VI)Péče o zvířata v průběhu akce 

1)     Účastníci akce odpovídají za zdravotní stav a kondici svých zvířat

2)     Zvířata musejí mít podle potřeby nezbytný přísun potravy a možnost napájení

3)     V průběhu akce jsou zvířata umístěna v přepravkách a není s nimi prováděna žádná manipulace, s výjimkou případu, kdy je zvíře v případě prodeje předáváno novému chovateli. Se zvířaty smí během akce manipulovat pouze majitel.

4)     Účastník akce nesmí prodat zvíře osobě mladší 16 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

5)     Na akci je zabezpečen veterinární dozor soukromým veterinárním lékařem, který dohlíží na přejímku zvířat a rovněž poskytuje nezbytnou pomoc a poradenství. 

VII)         Přeprava zvířat na akci 

1)     Zvířata lze přepravovat pouze v dopravních prostředcích, které jsou konstruovány tak, aby technicky zabezpečily pohodu zvířat, minimalizovaly možnost jejich zranění při přepravě, umožňovaly pravidelnou kontrolu stavu zvířat a jejich pohody a splňovaly technické požadavky a měly stanovené vybavení.

2)     V prostorech přepravních prostředků, v nichž jsou přepravována zvířata, se nesmí manipulovat s volným ohněm, nesmí být současně přepravovány předměty, které by mohly nepříznivě ovlivnit pohodu zvířat nebo poškodit jejich zdraví, zejména látky dráždivé a hořlaviny.

3)     Během vykládky a předvádění zvířat musí být se zvířaty zacházeno šetrně.

4)     Osoby, které se zvířaty manipulují, jsou poučeny zejména v oblasti manipulace se zvířaty a osobní ochrany. Poučení proti podpisu je uloženo u pořadatele.

5)     Přeprava zvířat bude prováděna v souladu se zákonem č.246/1996 sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 193/2004 sb.,o ochraně zvířat při přepravě. Přeprava plazů se bude provádět v zateplených přepravkách s větráním.  

VIII)      Poučení ososb 

1)     Účastníci akce obdrží po jednom výtisku Řádu ochrany zvířat na akci a Provozního řádu akce, jejichž převzetí stvrdí podpisem.

2)      Pořadatel zabezpečí zejména aby:

a)     se zvířaty bylo zacházeno klidně a rozhodně a zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko jejich poranění.

b)     nepovolané osoby, které nevykonávají službu neměly přístup do prostor, kde je pečováno o zvířata,

c)     osoby zacházející se zvířaty, přistupovaly k nemocnému či poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností, aby zvláštní pozornost věnovaly přístupu ke zvířatům, která se projevují jako nebezpečná, při zacházení s nimi byly jištěny další osobou,

d)     při provádění speciálních úkonů, např. veterinárních zákroků, které provádí odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet dalších poučených osob,

e)     při provádění zvláštních úkonů u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete, nebo podán zklidňující preparát veterinárním lékařem,

f)       osoby manipulující se zvířaty věnovaly zvýšenou pozornost zvířatům v situacích doprovázených hlukem nebo jinými negativními podněty, braly na vědomí skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům poraněným. 

IX)Důvody k vyloučení osob nebo přerušení či ukončení akce 

1)     Pořadatel je povinen kontrolovat dodržování tohoto Řádu jakož i Provozního řádu akce

2)     Pořadatel může vyloučit z akce účastníka, který na akci

a)     nabízí zvířata uvedená v bodu IV/4a-f

b)      nedodrží podmínky bodů V/2-4

3)     Účastník, který se dopustí některého z přestupku podle bodu IX/2 může být z akce vyloučen:

a)     Podmínečně

b)     Jednorázově

c)     Na více než 1 akci nebo trvale

Tyto sankce jsou blíže specifikovány v Provozním řádu akce

4)     Pořadatel může předčasně ukončit akci, jestliže z důvodu technické závady nebo extrémních klimatických podmínek není možné zajistit vhodné podmínky v prostorách pavilonu. 

X)   Platnost a účinnost Řádu 

1)     Tento Řád je platný od 1.4.2007

2)     Tento Řád nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení řádu.

3)     Tento řád je platný pouze ve znění schváleném Ústřední komisí pro ochranu zvířat, změny tohoto Řádu musí být projednány s Ústřední komisí pro ochranu zvířat a být schváleny.

(c) HOBBY EXOTIKA ZLÍN