HOBBY EXOTIKA ZLÍN

> Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

HOBBY EXOTIKA ZLÍN konané v prostorách Masters of Rock Café, Zlín-ČepkoV

POŘADATELÉ:

I)        ZAMĚŘENÍ AKCE, TERMÍNY A PROSTORY

1)       Akce slouží k výměně a prodeji exotických rostlin, chovného a sbírkového hmyzu a jiných bezobratlých, terarijních a akvarijních živočichů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěstitelských potřeb a odborné literatury.

2)       Akce se konají 2-3x ročně.

II)      PRONÁJEM PRODEJNÍCH MÍST, REGISTRACE

1)       Každý, kdo nabízí k výměně či prodeji rostliny, živočichy, nebo zboží uvedené v bodě I/1 (dále jen prodejce), je povinnen si pronajmout prodejní místo. Mimo tato místa jsou jakékoliv manipulace zakázány.

2)       Pronájem probíhá formou předplatného u pořadatele. Informace o výši předplatného podá pořadatel.

3)       Rezervaci může prodejce zrušit za těchto podmínek:

a)       7 a více dní před datem konání akce - storno poplatek 0% - předplatné vráceno v plné výši.

b)       3 až 6 dní před konáním akce - storno poplatek 50%

c)       2 dny před konáním akce - storno polplatek 80%

d)       0 až 1 den před konáním akce - storno poplatek 100% - bez nároku na vrácení peněz

Částka ve shora uvedené výši může být na žádost prodejce   převedena na některou z příštích akcí, je-li ještě volné místo.

4)       Přenechá-li prodejce své prodejní místo jinému zájemci, je povinen informovat o tom pořadatele.

5)       Přejímka rezervovaných míst probíhá od 8:00 do 9:00 hodin. Po této době rezervace propadá a místo může být nabídnuto jinému zájemci.

6)       V době od 8:00 do 9:00 hodin bude do výstavních prostor umožněn bezplatný přístup pouze prodejcům a jejich asistentům, maximálně však 2 osoby ke každému prodejnímu místu. Každému z těchto účastníků bude přidělena visačka. Prosíme, připněte si tuto visačku viditelně na oděv. Osobám bez tohoto označení nebude ve shora uvedené době volný přístup do výstavních prostor umožněn.

7)       Pořadatel si vyhrazuje právo přesunout prodejce v případě nutných provozních či organizačních změn na jiné místo.

III)    PODMÍNKY VÝMĚNY A PRODEJE

1)       Výměna a prodej zvířat  na akci smí probíhat výhradně za podmínek, aby nedošlo k porušení Zákona o týrání zvířat.

2)       Každý, kdo na akci prodá nebezpečné zvíře, upozorní kupujícího na povinnost toto zvíře registrovat u veterinární správy místně příslušné trvalému pobytu.

3)       Dojde-li k úniku jakéhokoliv živočicha, majitel živočicha nebo ten, kdo únik zjistil, neprodleně o této skutečnosti informuje pořadatele.

IV)    NÁVŠTĚVNÍCI

1)       Plné vstupné platí všichni návštěvníci ve věku od 15 do 65 let včetně.

2)       Snížené vstupné platí děti ve věku od 6 do 15 let. Informace o výši vstupného podá pořadatel.

3)       Všichni ostatní mají vstup volný.

V)      SANKCE

1)       V případě zrušení rezervace ze strany prodejce zaplatí prodejce storno poplatek v sazbách uvedených v bodě II/3 Provozního řádu.

2)       Jestliže orgán Inspekce životního prostředí informuje pořadatele o porušení předpisů (CITES, Nař. EU, Zák. na ochr. přírody) prodejcem, bude dotyčnému účastníkovi zastavena účast na následujících akcí bez náhrady.

3)       Zjistí-li pořadatel, orgán Státní veterinární správy, inspekce ÚKOZ, že prodejce porušil uvedené podmínky, může být dotyčný z akce vyloučen, případně mu může být rovněž pozastavena účast na následujících akcí bez náhrady.

4)       Trvale může být prodejce vyloučen v případě zvláště závažného porušení podmínek podle bodu V/2-3.

VI)    OBECNÉ PODMÍNKY, VYMEZENÍ POJMŮ

1)       Na akci je možné propagovat jiné akce nebo výstavy pouze po dohodě s pořadatelem.

2)       V prostorách konání akce je přísně zakázáno kouření. Kouření je povoleno v předsálí u bufetu.

3)       Prodávající žádáme, aby na viditelném místě umístili své jméno a adresu (firmu).

4)       Každý účastník akce je povinnen řídit se pokyny pořadatelů.

5)       Prosíme, udržujte pořádek ve všech prostorách konání akce a po jejím skončení uveďte své prodejní místo do stavu, v jakém jste jej převzali.

6)       Pořadatel neručí za škody nebo ztráty vzniklé během akce jejím účastníkům.

7)       Provozní řád je pro všechny účastníky akce závazný.

8)       Účastníkem akce se rozumí všichni vystavovatelé, prodejci a návštěvníci.

9)       Zvířetem se rozumí obratlovci.

10)   Nebezpečným zvířetem se rozumí zvířata vymezená vyhláškou č. 75/96 Sb.

VII)  PLATNOST  PROVOZNÍHO ŘÁDU

1)       Tento Provozní řád je platný od 1. 1. 2007 

(c) HOBBY EXOTIKA ZLÍN